VanHier: prettig samenleven

Wellicht heb je al gehoord dat bewoners de komende tijd meer per buurt worden benaderd? Hoe verhouden zich de nieuwe plannen van VanHier (Gewoon in de wijk) tot de bestaande buurtinitiatieven, zoals BUUV en Burennetwerk Haarlem? Daarover vertellen we jullie graag meer de komende tijd. Alvast een tipje van de sluier:

Het primaire doel is dat ‘inwoners prettig samenleven’. Het gaat daarbij om een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan en mag zijn en oog heeft voor de medemens. ‘Prettig samenleven’ gaat verder dan de inzet via het sociaal domein. Het gaat bijvoorbeeld ook over voldoende geschikte woningen en een toegankelijke en aantrek-kelijke openbare ruimte. Het sociaal domein draagt bij via de twee overkoepelende opgaven van de gemeente: redzaam zijn in het dagelijks leven en meedoen in de samenleving. Tussen deze twee opgaven zit een onderling verband: als iemand redzamer wordt, is de kans om mee te doen (bijvoorbeeld in de vorm van werk en ontmoeting)
groter. Meedoen stimuleert de redzaamheid weer (bijvoorbeeld door het bieden van een structuur en de opbouw van een sociaal netwerk).